Informații post
Universitatea FUNDAŢIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE
Facultatea Facultatea Management Financiar Bancar.
Departament Stiinte Economice
Poziția în statul de funcții 17
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ Asigurări şi reasigurări, Preţuri şi concurenţă
Domeniu stiintific Finanțe
Descriere post Lector universitar
Atributiile/activitatile aferente Curs: Asigurări şi reasigurări Seminar: Asigurări şi reasigurări, Preţuri şi concurenţă
Salariul minim de incadrare 1600 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2012-03-19
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2012-03-20 2012-05-09
Data susținerii prelegerii 2012-05-25
Ora susținerii prelegerii 12:00:00
Locul susținerii prelegerii Str. Mihai Eminescu, nr. 5, cod poştal 440014, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare.
Perioadă susținere a examenelor
Început Sfârșit
2012-05-25 2012-05-25
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2012-05-29 2012-05-29
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2012-06-06 2012-06-06
Tematica probelor de concurs Tematica la disciplina ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI 1. Introducere in arta asigurarilor 2. Structura asigurarilor 3. Tipurile de asigurari 4. Argumentarea in cadrul alegerii unei asigurari 5. Legătura între cadrul legislativ şi asigurări 6. Caracterul juridic al contractului de asigurare 7. Categorii de asigurări practicate în România 8. Piaţa asigurărilor Bibliografie Ciumaş, Cristina, Economia societăţii de asigurare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2009 Ciumaş, Cristina, Reasigurarea şi tehnicile alternative de transfer al riscului, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2009 Davidescu, Roxana, Economia Asigurărilor, Editura Universitara, 2010 Negru, Titel, Asigurările şi reasigurările în economie, Editura CH Beck, 2008 Negru, Titel, Economia asigurărilor. Metode, tehnici şi soluţii, Editura Wolterskluwer, 2010 Tănăsescu, Paul, Asigurări şi protecţie socială în România, Editura CH Beck, 2009 Tematica la disciplina PREŢURI ŞI CONCURENŢĂ 1. Pretul 2. Formarea sistemului de preturi si tarife 3. Pretul bazat pe costuri 4. Calculatia costurilor 5. Liberalizarea preturilor 6. Piata si concurenta 7. Implicatiile preturilor in economie 8. Interventia statului in formarea preturilor 9. Impozitele si efectul lor asupra preturilor 10. Pretul bazat pe costuri 11. Calculatia costurilor 12. Piata si concurenta 13. Implicatiile preturilor in economie 14. Interventia statului in formarea preturilor 15. Impozitele si efectul lor asupra preturilor Bibliografie: Angela Andreica, Management bancar, 2009, Editura Cibernetică, MC Beju Viorel, Preţuri, Editura Economică, Bucureşti, 2000 Moşteanu Tatiana şi colab., Preţuri şi concurenţă. Sinteze, studii de caz şi aplicaţii practice, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2002. Dumitrescu Dalina, Preţuri şi concurenţă, : Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000
Momentan nu există fișiere de tematică probe pentru acest post.
Descrierea procedurii de concurs • Prelegere publică de minimum 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului. • Susţinerea unei prelegeri de cel puţin o oră în faţa comisiei de concurs. Tema prelegerii va fi anunţată candidaţilor de preşedintele de comisie cu 48 de ore înaintea susţinerii. Responsabilul disciplinei la care candidaţii susţin prelegerea are obligaţia de a asigura materialul bibliografic necesar şi toate informaţiile suplimentare pe care candidaţii le solicită. Membrii comisiei care asistă la prelegere vor face împreună cu candidaţii analiza acesteia şi vor acorda calificative (foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător) separat pentru următoarele trei aspecte: calitatea şi relevanţa informaţiilor prezentate, modul de susţinere a cursului şi raportul cu studenţii. • Analiza conţinutului dosarului de concurs. Concursurile au caracter deschis: - La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, fără nici o discriminare, în condiţiile legii; - Nu se pot stabili prevederi discriminatorii privind candidaţii în funcţie de sex, origine etnică sau socială, cetăţenie, religie ori credinţa, dizabilităţi, opinii politice, condiţie sociala sau economică; - Nu se pot stabili condiţii de participare la concurs care fac referire la vechime şi nu se pot stabili prevederi care sa dezavantajeze candidaţii din afara instituţiei sau din afara ţării. Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: - relevanta şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; - capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; - competentele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevăd activităţi didactice; - capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; - capacitatea candidatului de a lucra în echipa şi eficienta colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului; - capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; - experienţa profesionala a candidatului în alte instituţii decât instituţia care a scos postul la concurs, în special experienţa în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din lista aprobata prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit f) din Legea nr. 1/2011. Standardele aferente funcţiilor sunt cerinţe minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiilor respective şi sunt denumite în continuare standardele universităţii. Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile impuse de standarde minimale naţionale şi de standardele universităţii pentru fiecare funcţie didactică şi de cercetare pentru care doreşte să participe la concurs.
Momentan nu există fișiere de probă concurs pentru acest post.
Lista documente În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, cel puţin, următoarele documente: - cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; - propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor. - curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic; - lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic; - fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat; - documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; - rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; - declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate; - copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; - copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; - în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; - maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Str. Mihai Eminescu, nr. 5, cod poştal 440014, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare.
Metodologie
Momentan nu există metodologie pentru aceasta universitate.
Comisie
Nume:Preşedinte: Conf. univ. Miclăuş Marian, Academia Comercială Satu Mare
Membrii:Conf. univ. dr. Miclăuş Marian, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare Conf. univ. dr. Popescu Veronica, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare Lector univ. dr. Todor Liliana, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare Lector univ. dr. Doroş Ioan, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare Lector univ. dr. Chiorean Flavia, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare
Fișiere:
Momentan nu există fișiere pentru acest post.
Listă candidați

Momentan nu există candidați pentru acest post.

Listă candidați
Rezultatul concursului
Andrei Ion