Informații post
Universitatea FUNDAŢIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE
Facultatea Facultatea Management Financiar Bancar
Departament Stiinte Economice
Poziția în statul de funcții Pozitia 3
Funcție Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învățământ Managementul resurselor umane, Managementul operaţional
Domeniu stiintific Management
Descriere post Conferentiar universitar
Atributiile/activitatile aferente Curs: Managementul resurselor umane, Managementul operaţional Seminar: Managementul resurselor umane, Managementul operaţional
Salariul minim de incadrare 2300 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2012-03-19
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2012-03-20 2012-05-09
Data susținerii prelegerii 2012-05-25
Ora susținerii prelegerii 08:00:00
Locul susținerii prelegerii Str. Mihai Eminescu, nr. 5, cod poştal 440014, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare.
Perioadă susținere a examenelor
Început Sfârșit
2012-05-25 2012-05-25
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2012-05-29 2012-05-29
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2012-06-06 2012-06-06
Tematica probelor de concurs Tematica la disciplina MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1. Conceptul de management al resurselor umane 2. Strategii şi politici în domeniul resurselor umane 3. Recrutarea şi selecţionarea resurselor umane 4. Structura organizatorică a departamentului de resurse umane 5. Managementul carierei 6. Motivarea şi managementul recompenselor 7. Evaluarea performanţelor 8. Leadship-ul situaţional 9. Managementul conflictelor şi relaţia cu sindicatele Bibliografie Burloiu, Petre, Managementul mondial al resurselor umane – o provocare, Editura Economica, Bucureşti, 2010 Caprarescu, Georgeta şi colab., Managementul resurselor umane – sinteze, grile, studii de caz, Editura Universitara, Bucureşti, 2009 Currie, Donald, Introducere în managementul resurselor umane, Editura Codecs, 2009 Miclăuş, Marian, Ioan, Managementul resurselor umane, Editura Gutenberg, Arad, 2011 Panaite, Nica, Managementul performanţelor resurselor umane, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2011 Vaduva, Sebastian, Managementul resurselor umane – cum poţi să creşti valoarea angajaţilor tăi?, Editura Advanced Solutions, Bucureşti, 2010 Tematica la disciplina MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL 1. Obiectivele, sarcinile şi principiile managementului operaţional al producţiei 2. Fondul de informaţii şi documentele specifice modulelor şi subsistemelor de management operaţional al producţiei 3. Tipul de producţie şi influenţa sa asupra managementului operaţional al producţiei 4. Lotul de fabricaţie - normativ important al managementului operaţional al producţiei de serie 5. Determinarea frecvenţei optime a lansării loturilor în fabricaţie. Periodicitatea lansării loturilor în fabricaţie 6. Calculul duratei ciclului de producţie. Căile de reducere a duratei ciclului de producţie 7. Determinarea stocurilor de producţie neterminată în condiţiile producţiei de masă cu fabricaţia organizată în flux 8. Determinarea stocurilor de producţie neterminată în condiţiile amplasării locurilor de muncă în raport cu omogenitatea 9. tehnologică a lucrărilor 10. Elaborarea şi corelarea cantitativă şi calendaristică a programelor de producţie ale secţiilor. Elaborarea programelor 11. de producţie operative în cadrul secţiilor de fabricaţie 12. Modele matematice ale ordonanţării. Ordonanţarea de secţie şi de atelier Bibliografie: Constantinescu, D. – Managementul operaţional al producţiei, Editura Sitech, Craiova, 2003 Dima, Constantin, Managementul operaţional – aplicaţii şi lucrări practice, Editura Arves, Craiova, 2008
Momentan nu există fișiere de tematică probe pentru acest post.
Descrierea procedurii de concurs • Prelegere publică de minimum 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului. • Analiza dosarelor de concurs. Concursurile au caracter deschis: - La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, fără nici o discriminare, în condiţiile legii; - Nu se pot stabili prevederi discriminatorii privind candidaţii în funcţie de sex, origine etnică sau socială, cetăţenie, religie ori credinţa, dizabilităţi, opinii politice, condiţie sociala sau economică; - Nu se pot stabili condiţii de participare la concurs care fac referire la vechime şi nu se pot stabili prevederi care sa dezavantajeze candidaţii din afara instituţiei sau din afara ţării. Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: - relevanta şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; - capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; - competentele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevăd activităţi didactice; - capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; - capacitatea candidatului de a lucra în echipa şi eficienta colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului; - capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; - experienţa profesionala a candidatului în alte instituţii decât instituţia care a scos postul la concurs, în special experienţa în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din lista aprobata prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit f) din Legea nr. 1/2011. Standardele aferente funcţiilor sunt cerinţe minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiilor respective şi sunt denumite în continuare standardele universităţii. Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile impuse de standarde minimale naţionale şi de standardele universităţii pentru fiecare funcţie didactică şi de cercetare pentru care doreşte să participe la concurs.
Momentan nu există fișiere de probă concurs pentru acest post.
Lista documente În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, cel puţin, următoarele documente: - cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; - propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor. - curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic; - lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic; - fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat; - documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; - rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; - declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate; - copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; - copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; - în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; - maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Str. Mihai Eminescu, nr. 5, cod poştal 440014, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare.
Metodologie
Momentan nu există metodologie pentru aceasta universitate.
Comisie
Nume:Preşedinte: Conf. univ. Miclăuş Ioan Marian, Academia Comercială Satu Mare
Membrii:Prof. univ. dr. Andreica Marin, Academia de Studii Economice Bucureşti Prof. univ. dr. Hîncu Daniela (căs. Borisov), Academia de Studii Economice Bucureşti Prof. univ. dr. Bănacu Cristian, Academia de Studii Economice Bucureşti Conf. univ. dr. Andreica Cristina, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare Conf. univ. dr. Miclăuş Marian, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare
Fișiere:
Momentan nu există fișiere pentru acest post.
Listă candidați

Momentan nu există candidați pentru acest post.