Informații post
Universitatea FUNDAŢIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE
Facultatea Facultatea Management Financiar Bancar
Departament Stiinte Economice
Poziția în statul de funcții Pozitia 20
Funcție Asistent universitar
Disciplinele din planul de învățământ Proiecte economice, Finanțele întreprinderilor
Domeniu stiintific Management
Descriere post Asistent universitar
Atributiile/activitatile aferente Seminarii: Proiecte economice, Finanțele întreprinderilor
Salariul minim de incadrare 1400 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2012-03-19
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2012-03-20 2012-05-09
Data susținerii prelegerii 2012-05-25
Ora susținerii prelegerii 16:00:00
Locul susținerii prelegerii Str. Mihai Eminescu, nr. 5, cod poştal 440014, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare.
Perioadă susținere a examenelor
Început Sfârșit
2012-05-25 2012-05-25
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2012-05-29 2012-05-29
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2012-06-06 2012-06-06
Tematica probelor de concurs Tematica la disciplina FINANŢELE ÎNTREPRINDERII 1. Întreprinderea în contextul mecanismelor econimoco-financiare 2. Finanţarea întreprinderii 3. Costul resurselor de finanţare 4. Amortizarea capitalului fix 5. Analiza levirului exploatării şi a levierului financiar 6. Valoarea în timp a banilor 7. Analiza echilibrului financiar 8. Analiza ratelor de structură 9. Veniturile cheltuielile şi rezultatul întreprinderii 10. Analiza fluxurilor financiare 11. Analiza rentabilităţii întreprinderii 12. Activele circulante ale întreprinderii 13. Politica de investire 14. Sursele finanţării pe termen lung Bibliografie Bologa, Alexandru, Evaluarea întreprinderii, Editura Cibernetică, Bucureşti, 2011 Cristea, Horia, Ştefănescu, N., Finanţele întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003 Nistor, Ioan, Finanţele întreprinderii. Aplicaţii practice rezolvate şi de rezolvat, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007, Nistor I., Lăcătuş V., Văidean V., Cuceu I., Finanţele întreprinderii. Studii aplicative, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009 Popescu, Vergil, Pieţe de capital şi burse de valori, Editura Cibernetică, Bucureşti, 2004 Tematica la disciplina PROIECTE ECONOMICE 1. Analiza documentelor de sinteză(bilanţ, cont de profit şi pierderi, tabloul fluxurilor de trezorerie) 2. Analiza capitalurilor 3. Analiza eficienţei utilizării activelor fixe şi circulante 4. Fundamentarea deciziilor de investiţii 5. Identificarea surselor de finanţare 6. Elaborarea bugetului in prognozarea activităţii intreprinderilor Bibliografie: Gorghiu, Laura şi colaboratorii, Managementul proiectelor – o abordare orientată pe aplicaţii, EdituraBibliotheca, 2009 Ghicajanu, M., Proiecte economice, îndumător, Editura Universitas, Petroşani,2004 Hoanţă, Nicolae, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Ch Beck, 2011 Vasile, Ilie, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press, 2010 Victor, Radu, Managementul proiectelor, Editura universitara, Bucureşti, 2008
Momentan nu există fișiere de tematică probe pentru acest post.
Descrierea procedurii de concurs • Susţinerea unui seminar de cel puţin o oră în faţa comisiei de concurs. Tema seminarului va fi anunţată candidaţilor de preşedintele de comisie cu 48 de ore înaintea susţinerii. Responsabilul disciplinei la care candidaţii susţin seminarul are obligaţia de a asigura materialul bibliografic necesar şi toate informaţiile suplimentare pe care candidaţii le solicită. Membrii comisiei care asistă la seminar vor face împreună cu candidaţii analiza acesteia şi vor acorda calificative (foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător) separat pentru următoarele trei aspecte: calitatea şi relevanţa informaţiilor prezentate, modul de susţinere a cursului şi raportul cu studenţii. • Analiza conţinutului dosarului de concurs. Concursurile au caracter deschis: - La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, fără nici o discriminare, în condiţiile legii; - Nu se pot stabili prevederi discriminatorii privind candidaţii în funcţie de sex, origine etnică sau socială, cetăţenie, religie ori credinţa, dizabilităţi, opinii politice, condiţie sociala sau economică; - Nu se pot stabili condiţii de participare la concurs care fac referire la vechime şi nu se pot stabili prevederi care sa dezavantajeze candidaţii din afara instituţiei sau din afara ţării. Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: - relevanta şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; - capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; - competentele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevăd activităţi didactice; - capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; - capacitatea candidatului de a lucra în echipa şi eficienta colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului; - capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; - experienţa profesionala a candidatului în alte instituţii decât instituţia care a scos postul la concurs, în special experienţa în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din lista aprobata prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit f) din Legea nr. 1/2011. Standardele aferente funcţiilor sunt cerinţe minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiilor respective şi sunt denumite în continuare standardele universităţii. Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile impuse de standarde minimale naţionale şi de standardele universităţii pentru fiecare funcţie didactică şi de cercetare pentru care doreşte să participe la concurs.
Momentan nu există fișiere de probă concurs pentru acest post.
Lista documente În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, cel puţin, următoarele documente: - cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; - propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor. - curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic; - lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic; - fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat; - documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; - rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; - declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate; - copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; - copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; - în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; - maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Str. Mihai Eminescu, nr. 5, cod poştal 440014, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare.
Metodologie
Momentan nu există metodologie pentru aceasta universitate.
Comisie
Nume:Preşedinte: Lector univ. dr. Andreica Angela, Academia Comercială Satu Mare
Membrii:Lector univ. dr. Andreica Angela, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare Lector univ. dr. Munteanu Doina, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare Lector univ. dr. Doroş Ioan, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare Lector univ. dr. Chiorean Flavia, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare Lector univ. dr. Todor Liliana, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare
Fișiere:
Momentan nu există fișiere pentru acest post.
Listă candidați
Nr. Nume candidat Curriculum Vitae Fișa de verificare Publicații
1 Ciupac-Ulici Maria-LenutaCVTemplate_ro_1.doc
fisa.pdf
010-03.pdf
fin4nistor.pdf
097.pdf
49.pdf
48.pdf
013-20.pdf
013-16.pdf
012-03.pdf
011-04.pdf
RFB4.pdf
Rezultatul concursului
Ciupac-Ulici Maria-Lenuta