Informații post
Universitatea FUNDAŢIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE
Facultatea Facultatea Management Financiar Bancar
Departament Stiinte Economice
Poziția în statul de funcții 21
Funcție Asistent universitar
Disciplinele din planul de învățământ Managementul producţiei, Evaluarea întreprinderii, Management general
Domeniu stiintific Management
Descriere post Asistent universitar
Atributiile/activitatile aferente Seminarii: Managementul producţiei, Evaluarea întreprinderii, Management general
Salariul minim de incadrare 1400 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2012-08-02
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2012-08-06 2012-09-24
Data susținerii prelegerii 2012-10-10
Ora susținerii prelegerii 16:00:00
Locul susținerii prelegerii Str. Mihai Eminescu, nr. 5, cod poştal 440014, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare
Perioadă susținere a examenelor
Început Sfârșit
2012-10-10 2012-10-10
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2012-10-12 2012-10-12
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2012-10-15 2012-10-19
Tematica probelor de concurs Tematica la disciplina MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI 1. Intreprinderea – componenta de baza a unui sistem de productie 2.Organizarea structurala a sistemelor de productie 3. Metode si tehnici de studiu si analiza a procesului de productie si a organizarii lui 4. Sisteme de organizare procesuala si spatiala a intreprinderii 5. Sisteme de organizare a unitatilor de productie auxiliare si de servire in cadrul intreprinderilor de productie 6. Sisteme de organizare in timp a productiei. Ciclul de productie 7. Calitatea produselor si serviciilor in economia contemporana 8. Pregatirea productiei intr-o inteprindere de productie industriala 9. Strategia economica a intreprinderii de productie industriala 10. Planificarea, functie a managementului productiei 11. Productia industriala a intreprinderii 12. Capacitatea de productie si gradul de utilizare a acesteia 13. Costurile de productie ale unei intreprinderi 14. Organizarea procesuala a productiei de serie mica si individuala 15. Organizarea procesuala a productiei de masa si de serie mare 16. Managementul activitatii de intretinere si reparare a utilajelor 17. Managementul activitatii de asigurare cu energie a unitatilor industriale 18. Managementul activitatii de transport intern 19. Pregatirea fabriocatiei noilor produse 20. Capacitatea de productie a intreprinderii 21. Costurile de productie ale intreprinderii Bibliografie Crăciun, L. - Managementul producţiei,Ed.PrintExpert,Craiova 2008 Miclaus, I.M., - Management, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2005 Ursachi, I., - Management, ASE Bucuresti, 2001 Tematica la disciplina EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 1. Fundamentele evaluarii intreprinderii 2. Diagnosticul intreprinderii 3. Abordarea pe baza de venit in evaluarea intreprinderii 4. Abordarea pe baza de active in evaluarea intreprinderii 5. Abordarea prin comparatie in evaluarea intreprinderii 6. Prima de control si discounturile aplicate in evaluarea intreprinderii Bibliografie Anghel, I., Adrian Anica Popa, A., Oancea Negescu, M., Ana Maria Popescu, A.M., Evaluarea intreprinderii, Editura Economica, Bucuresti, 2010 Feleaga, N., Malciu, L., Recunoastere, evaluare si estimare in contabilitatea internationala, Editura CECCAR, Bucuresti, 2005 Toma, M., Initiere in evaluarea intreprinderii, editia a II-a, Editura CECCAR, Bucuresti, 2007 Tematica la disciplina MANAGEMENT GENERAL 1. Fundamentele teoretice ale managementului organizatiei 2. Mediul ambiant al organizatiei 3. Strategia organizatiei 4. Managementul strategic 5. Reproiectarea sistemului de management 6. Cultura organizationala si leadership-ul Bibliografie Nicolescu, O.; Verboncu, I., Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2002 Popa, I., Management Strategic, Editura Economică, Bucureşti, 2004 Miclaus I.M, Miclaus M.M., Management general, Editura Gutenberg, Univers Arad, 2007
Momentan nu există fișiere de tematică probe pentru acest post.
Descrierea procedurii de concurs • Susţinerea unui seminar de cel puţin o oră în faţa comisiei de concurs. Tema seminarului va fi anunţată candidaţilor de preşedintele de comisie cu 48 de ore înaintea susţinerii. Responsabilul disciplinei la care candidaţii susţin seminarul are obligaţia de a asigura materialul bibliografic necesar şi toate informaţiile suplimentare pe care candidaţii le solicită. Membrii comisiei care asistă la seminar vor face împreună cu candidaţii analiza acesteia şi vor acorda calificative (foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător) separat pentru următoarele trei aspecte: calitatea şi relevanţa informaţiilor prezentate, modul de susţinere a cursului şi raportul cu studenţii. • Analiza conţinutului dosarului de concurs. Concursurile au caracter deschis: - La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, fără nici o discriminare, în condiţiile legii; - Nu se pot stabili prevederi discriminatorii privind candidaţii în funcţie de sex, origine etnică sau socială, cetăţenie, religie ori credinţa, dizabilităţi, opinii politice, condiţie sociala sau economică; - Nu se pot stabili condiţii de participare la concurs care fac referire la vechime şi nu se pot stabili prevederi care sa dezavantajeze candidaţii din afara instituţiei sau din afara ţării. Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: - relevanta şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; - capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; - competentele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevăd activităţi didactice; - capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; - capacitatea candidatului de a lucra în echipa şi eficienta colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului; - capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; - experienţa profesionala a candidatului în alte instituţii decât instituţia care a scos postul la concurs, în special experienţa în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din lista aprobata prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit f) din Legea nr. 1/2011. Standardele aferente funcţiilor sunt cerinţe minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiilor respective şi sunt denumite în continuare standardele universităţii. Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile impuse de standarde minimale naţionale şi de standardele universităţii pentru fiecare funcţie didactică şi de cercetare pentru care doreşte să participe la concurs.
Momentan nu există fișiere de probă concurs pentru acest post.
Lista documente În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, cel puţin, următoarele documente: - cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; - propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor. - curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic; - lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic; - fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat; - documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; - rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; - declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate; - copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; - copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; - în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; - maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Str. Mihai Eminescu, nr. 5, cod poştal 440014, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare.
Metodologie
Comisie
Nume:Preşedinte: Lector univ. dr. Andreica Angela, Academia Comercială Satu Mare
Membrii:Lector univ. dr. Muntean Doina, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare Lector univ. dr. Doroş Ioan, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare Lector univ. dr. Nistor Flavia, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare Lector univ. dr. Todor Liliana, Fundaţia Academia Comercială Satu Mare
Fișiere:
Momentan nu există fișiere pentru acest post.
Listă candidați

Momentan nu există candidați pentru acest post.